Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, als uw behandelend therapeut(en), een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht door de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst).

Dossier
Het dossier bestaat uit:

 • Naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Uw beroep
 • Gegevens van huisarts of andere hulpverlener (indien van toepassing)
 • Online intakeformulier met de hulpvraag (door u ingevuld)
 • Intakeverslag met hierin alle voor de behandeling relevante gegevens
 • Behandelovereenkomst
 • Verslagen van uw persoonlijk proces

Gegevens op de factuur
Op de factuur (zorgnota) die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Deze gegevens haal ik uit uw dossier:

 • Naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • De datum van de sessie(s)
 • Omschrijving van de behandeling, bv psychosociale therapie
 • De kosten van de behandeling / kosten van de training

Zorgvuldigheid en geheimhouding
U mag van ons verwachten dat wij zorgvuldig met uw persoonlijke en medische gegevens omgaan. Wij hebben, als behandelaars, als enige toegang tot deze gegevens. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens in uw dossier blijven, zoals in de WGBO wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Alleen met uw expliciete toestemming kunnen gegevens uit uw dossier gebruikt worden om andere behandelaren/zorgverleners te informeren. Dit kan bijvoorbeeld bij verwijzing naar een andere behandelaar. Uw gegevens kunnen wel geanonimiseerd worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit heeft geen gevolgen voor uw behandeling. Via onze website worden geen bezoekgegevens (cookies) bijgehouden.